Commentaar op Bob de Wit: society 4.0

8 februari 2022

Blog over society 4 van Prof dr. Bob de Wit

Nu had ik zijdelings gehoord van Bob de Wit's initiatief Society 4, maar had er verder geen aandacht aan besteed. Nu er in mijn omgeving steeds meer mensen zijn die positief reageren op deze ideeen, ben ik er maar eens ingedoken.

Zijn boeken heb ik niet gelezen, Ik refereer en citeer hier uit de website society4th.org waarbij ik ervan uit ga dat deze informatie toch de kern is van zijn boodschap.

Laat ik beginnen te zeggen dat ik nogal geschrokken ben van zijn ideeen en dat het niet eenvoudig is om commentaar te geven op zijn tekst. Waarom niet? Omdat het behoorlijk vage omschrijvingens zijn, waar zaken niet gedefinieeerd worden, waar geen uitgangspunten beschreven zijn en waar van die vage algemeenheden neergepend worden waar niemand op tegen kan zijn, maar die, als je ze analyseert niet bepaald een verheven doel beogen.

"Het pad naar de hel is bezaaid met rozen!"

Hier volgen een aantal citaten uit de 9 regionale domeinen en een korte reactie mijnerzijds en vervolgens - na deze 9 punten - mijn algemene bezwaar tegen deze plannen van Bob de wit.

Aanhef:

Society 4.0 is een samenleving waar de belangen van burgers in zijn algemeenheid centraal staan.

Wie kan daar nu tegen zijn? Welke politieke partij cq politieke ideologie heeft dat niet als uitgangspunt!

Juist deze algemeenheden zijn vaak een valkuil. Wat bedoelt hij eigenlijk? Ik kom er later op terug.

1: Democratisch ondernemen in de regio

"...maar de huidige bestuurlijke inrichting niet is ingericht op het evenredig vertegenwoordigen van de belangen van burgers en ondernemers op regionale schaal. Hier is een ander democratisch proces van besluitvorming voor nodig."

Als je het hebt over "vertegenwoordigen", dan heb je het impliciet over een structuur, een maatschappelijk systeem waarbij het een overkoepelende organisatie is, waar "wij" als burgers mee verbonden zijn. Dat lijkt verdacht veel op een overheid.

Wat is een "democratische proces"?

"De inspiratie voor de nieuwe regionale democratische besluitvorming"

Wat is "democratische besluitvorming"?

2: regionale economie

"Door regionaal te kopen gaat de koopkracht regionaal rond voordat ze als gewone euro’s buiten de gemeenschap uitgegeven worden."

Regelmatig valt het woord "regio". Welke regio's? Wie bepaald wat een regio is?

De euro is blijkbaar wel het leidende beginsel van het monetaire systeem. Ik mis daar uitleg over. Waarom euro?

"De regionale organisatie wordt zo ingericht dat..."

Hoezo: "wordt"... wie bepaalt dat?

3: Betalen en bankieren met lokaal geld

"zijn een lokale munt (die ontworpen is om de belangen van de regio te dienen)"

Een munt die ontworpen is? Door wie?

" Met dit lokale digitale geld kan betaald worden, net als met de officiële munten als de euro en de dollar, maar daarenboven maakt het privacy, fundraising en waarde vastlegging mogelijk"

Lokaal geld...maar wel digitaal..! Wie bepaalt dat en waarom? Hoe zit het met contant geld?

En de euro en de dollar zijn "officieel", ... maar lokaal geld dus niet...?

"maatschappelijke munt"

Wat is een maatschappelijk munt? Ik heb geen idee..

"Dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap wordt zo ‘zichtbaar gemaakt’ en gewaardeerd."

En nu praten we plotseling over "dienstbaarheid". Waar komt dat vandaan? Hebben wij dat niet eerder gehoord? Dat lijkt verdacht veel op "social credits". Wat natuurlijk alleen werkt als je alles digitaal hebt, dus controleerbaar...

Dit maakt grootschalige promotie en communicatie nodig vanaf het eerste begin. Een ambitieus promotieplan moet ervoor zorgen dat burgers, ondernemers en publieke organisaties snel en goed geïnformeerd worden en overgehaald om mee te doen.

Wat betekent dit? Wordt het niet gedragen door de gemeenschap en is er dus "grootschalige" propaganda nodig om de mensen ervoor rijp te maken?

4: Regionale digitale infrastructuur

"Met een netwerk van computer servers in kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers kan een regionaal decentraal netwerk worden gebouwd."

Een netwerk van computers en servers... dat hebben wij al...en wat wil men daarmee? Een netwerk is per definitie niet decentraal!

"Voor de ontwikkeling van de business case en het plan van aanpak zijn ondernemingen actief met veel ervaring."

HO! Ging het niet om ontwikkeling vanuit de burger... en nu plotseling: ondernemingen met veel ervaring.! Ervaring in wat?

5: Regionale nutsvoorzieningen

"Voor autonome regio’s"

Autonome regio's is een begrip wat je tegenkomt in dystopische science fiction romans en in het WEF plan. Agenda2030. Om gecontroleerde woonregio's te creeren, waarbij nemand meer op het platteland mag wonen. (Dat is gereserveerd voor de "elite")

"moeten ernaar streven om energie neutraal te worden, en om de energie duurzaam op te wekken. Technisch is het mogelijk om steeds meer energie lokaal op te wekken zoals met zonne- en windenergie,"

Moeten? Moeten wij iets? Energie neutraal: wat is dat? Duurzaam: Wat is dat? Wind en zonne-energie zijn overigens niet effectief en uiterst vervuilend...

"is wettelijk toegestaan, wanneer het aan de kwaliteitseisen voldoet. Het drinkwater in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Drinkwaterbesluit".

"wettelijk toegestaan", drinkwaterbesluit". Hebben wij het hier over autonome regio's of over een centraal orgaan die besluiten vastlegt?

Overigens is ons drinkwater van een aboninabele kwaliteit. Maar daar zwijgen wij over.

6: Gezondheid

"De medische wetenschap heeeft...en die moeten vooral omarmd worden en toegepast blijven"

Hier wordt gerefereerd dat de medische wetenschap een belangrijke factor is geweest in de gezondheidszorg. Dat is zeker in zijn algemeenheid niet waar. Maar ja, dat is een hot issue. Het gaat hier om de implementatie van de "rockefeller science", ofwel pharma-industrie. Zie de desastreuze gevolgen van de huidige "vaccinatie" dwang/drang.. En de demonisering van de traditionele geneeskunst.

"Er moet een regionaal netwerk van integere zorgprofessionals en zorgbedrijven worden opgebouwd"

Er "moet". Er moet helemaal niets.

Wie bepaalt wat "integer" is?

7: lokaal, gezond en duurzaam voedsel

"..en wordt de menselijke waardigheid hersteld, met stadsboerderijen en voedsellandgoederen waar plek is voor zorgcliënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Wie zegt of wie bepaalt dat er stadsboerderijen en voedsellandgoederen moeten komen? Ik mag het niet zeggen, maar het lijkt verdacht veel op sovchoze en colchoze van de collectivisering in commnunistisch Rusland

Wat is "menselijke waardigheid"?

"Opbrengsten kunnen in regionale cryptomunten lokaal worden besteed of geruild."

In cryptomunten...wie bepaalt dat? Waarom wordt contant geld niet genoemd?

8: Samen wonen

"Bezit wordt minder belangrijk."

WAT! "you own nothing end you will be happy" (WEF, Clauss SSchwab)

Waarom wordt bezit minder belangrijk?

"meer samen, duurzamer en ook met meer economische mogelijkheden."

Duurzamer... wat is dat?

9: Leren en ont-wikkelen.

"wat hun belangstelling heeft, en waar ze gelukkig van worden"

Mee eens, maar wie bepaalt wat gelukkig worden is?

"Scholen moeten weer onderdeel worden van de samenleving, in samenwerking met ouders, grootouders, bedrijven als autogarages en publieke organisaties als de Plantsoenendienst en Staatsbosbeheer, en geen lesfabrieken die overheidspropaganda reproduceren."

Worden die scholen door de staat bestuurd, of door de lokale gemeenschap, cq ouders van de kinderen? Nu is dat verboden!

"moeten"! Moet iets? "

Publieke organisaties" - "Staatsbosbeheer"...

Dat impliceert toch een centrale overheid? Ik dacht dat wij het hadden over belangen van de burger en initiatieven van onderop!

Einde 9 domeinen

------------

Nu ik kort commentaar heb gegeven op deze 9 domeinen, wil ik in abstractere zin mijn mening geven over deze plannen, cq ideeen.

Ik ga ervan uit dat Bob de Wit met goede bedoelingen dit geschreven heeft. Ook om de discussie los te maken en om handvaten te geven voor mensen om een eigen samenleving op te bouwen.

Toch heb ik mijn twijfels.

Ik zou eerst stellen wat de mens is en wat de voorwaarden zijn voor de mensheid (individuen) om samen te leven en samen te werken. Ik zou bijna zeggen "om eerlijk samen te leven". Maar dan bega ik dezelfde fout als in society 4.0 en zoveel andere goedbedoelde ideologien. (communisme was ook goed bedoeld..toch?). Want dan zal ik moeten beschrijven wat "eerlijk" is, en dat kan ik niet! Want daar verstaat iedereen wat anders onder.

Volgens mij zal je aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: fundamentele principes die de mens in zijn waarde laat, waar hij kan groeien en bloeien en die een voorwaarde zijn om samen te leven.

Principes die al heel oud zijn, maar waar vrijwel altijd van wordt afgeweken. De 10 geboden is al zo een richtlijn. Liever heb ik het over de fundamentele (onvervreemdbare) rechten van de mens. (Het begrip:Burger is heel iets anders).

Dit zijn: het recht op leven, recht op eigendom, recht op vrijheid en het streven naar geluk.

Daar is veel over geschreven en veel over te zeggen, maar ik wil benadrukken dat recht op eigendom ook en juist gaat over jouw eigen geest en lichaam: "ik ben mijn eigen eigendom". En als ik niets te zeggen heb over mijzelf, dan is er dus een ander die iets over mij te zeggen heeft, en dat heet slavernij.

Simpele regels zijn: Gij zult niet doden, niet stelen, niet dwingen.

Dat zijn de gouden regels waar geen uitzondering op gemaakt mag worden.

Politici willen dat al te graag, daar dat de "loophole" is om de macht van de staat steeds te vergroten.

Vervolgens dit: Bij (vrijwel) alle ideologiën, utopiën, van hoe de mens zou moeten leven, worden alle begrippen altijd vaag gehouden. Het zal u duidelijk zijn waarom: bij vaagheid kan je altijd je eigen invulling geven en het klinkt altijd zo goed! "Eerlijk", Rechtvaardig", "gemeenschappelijk", enz.

Er is op dit moment éém woord wat iedereen gebruikt, maar dat vooral niet gedefinieerd mag worden:

"Democratie", zoals ook bij society 4.0 wordt geschreven: "democratisch gekozen en vooral: "directe democratie"

Democratie is niets anders dan de helft + 1: Dus 51 mensen mogen beslissen over de ander 49 mensen.

De dictatuur van de meerderheid.

Je moet wel stekeblind zijn om nu niet de gevolgen te zien van deze "democratie".

De EU wat wij niet willen, Een corrupt geldstelsel (geld bijdrukken = valsemunterij), een corrupte rechtspraak, een corporatief systeem waar er een innige band is tussen grote bedrijven en de overheid. Een overheid die ons zijn wil oplegt en niet luistert naar de burger (de mens bestaat niet voor de overheid). Kortom wij worden een dystopische dictatuur in gejaagd onder het mom van democratie.

De grondwet die onze waarborg is tegen een autoritaire overheid is buiten werking gesteld. Zelfs Artikel 1 is niet meer geldig.

Het is niet voor niets dat veel geleerden de nadruk leggen op de rechtstaat. En niet op de democratie. Politici doen het net andersom!

Als wij, de mensheid, een alternatief willen tegen dit autoritaire systeem wat al 1000den jaren bestaat, dan zal dat uit onszelf moeten komen.

Dan zullen wij zelf opnieuw het wiel moeten uitvinden. Met vallen en opstaan.

Maar wat daaruit ook voortkomt dat zal toch op basis van enkele onvervreemdbare rechten "moeten" gebeuren.

En wat daaruit voortkomt laat zich NIET invullen door een wetenschapper die uit zijn ivoren toren (gesubsidieerd door het bedrijfsleven) gaat praten over "crypto" en "regio", "duurzaam", enz. en niet benoemt wat onze fundamentele regels voor samenleven zijn.

Is dit nu wetenschap of is het voodoo?

Tenslotte:

Ik pleit ervoor dat wij -de nieuwe samenleving - wel willen luisteren naar wat anderen, inclusief "wetenschappers" te zeggen hebben, maar dat wij uiterst kritisch zijn over wat zij te zeggen hebben.

==

Toevoeging:

Nog iets over Bob de Wit.

Zie ook de website van Nijenrode university:

Hoe hij vastgebakken zit in het conservatieve machtssyteem van de overheid en het bedrijfsleven. Hoe zijn boek gepromoot wordt door Jan Peter Balkenende.. ja die!

En die gaat ons dan voorstellen doen?

"Not my cup of tea."

citaten:

Hij wil graag leiders in de private en publieke sector klaarstomen voor de komende economische en sociale revolutie.

Hij is lid van de adviescommissie voor het Journal of Change Management, lid van de reviewcommissie van de Strategic Management Society en lid van de Academic Council van de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées in Parijs.

Universiteit Nijenrode

Een toonbeeld van educatie!

En zo werkt de Nijenrode university.

GEHOORZAAMHEID

citaat op website:

Coronamaatregelen tot en met 8 maart

Nyenrode Business Universiteit streeft ernaar om iedereen een veilige studie- en werkomgeving te bieden.

Volg de aangegeven looproutes.

Houd je aan de basisregels (hygiënemaatregelen) en volg de quarantaine-richtlijnen

In lijn met de maatregelen zoals door de Rijksoverheid op 25 januari jl. gecommuniceerd, staan hieronder de maatregelen die met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd op Nyenrode Business Universiteit.

Mondkapjesplicht en zelftesten

Een van de voorwaarden is de uitbreiding van de (wettelijke) mondkapjesplicht in de gebouwen. Dit betekent dat iedereen vanaf nu ook zittend in de collegezalen een mondkapje dient te dragen. In de gangen, lounges en kantoren geldt ook de mondkapjesplicht. Buiten wordt een mondkapje geadviseerd als je geen 1,5 meter afstand kunt houden.

==========

paul, 8 febr. 2022 - versie 1

Opmerkingen

Daniëlle

22.05.2022 08:38

Beste Paul, ik ben helemaal eens moet je commentaar. Jammer dat mensen graag een leider hebben i.p.v. eigen leiderschap op te eisen. En denk nou niet: ach we letten goed op! hupsakee naar slavernij

paul

23.05.2022 11:13

Dag Daniel, je snapt het! Dat is de grootste valkuil. Dat wij weer achter een leider aanhollen. En natuurlijk de verkeerde. Want wat voor soort mens werpt zich op als "leider"?

Boudewijn

19.05.2022 16:27

zelf ben ik betrokken bij society 4.0 lancering in Vlaanderen, en beschouw mij als een heekritische deelnemer. Het kommentaar dat je schrijft zonder je eerst verdiepen is voor mij te oppervlakkig.

Boudewijn

23.05.2022 21:36

Je hebt het boek niet gelezen, zodat je wel de klok hoort luiden, maar de klepel niet weet hangen.

paul

23.05.2022 11:15

Beste Boudewijn, geef mij concreet een voorbeeld waar ik "oppervlakkig" ben en mij niet in verdiept heb?

Daniëlle

22.05.2022 08:41

Jammer...Boudewijn, als je zo kritisch was dan vind je kritiek op recht fijn!

Boudewijn

19.05.2022 16:30

Ook voor mij blijven verl van jouw vragen onbevredigend onbeantwoord, terwil ik mij wel in de materie verdiept heb, en vooral zie hoe zaken in de praktijk i gevuld worden.

Erik Stekelenburg

09.02.2022 17:03

Dag Paul, nee. Is een beknopte versie. Diepgang vindt je in het boek. Daarom mijn tip, verdiepje je in de materie en dan spreken we.

Boudewijn

19.05.2022 16:27

Akkoord

Pieter Boonstra

09.02.2022 08:51

Ik sluit me aan bij het commentaar van Erik Stekelenburg. Verdiep je eerst eens goed in de parallelle samenleving en de vele groepen die daar invulling aan geven.

Erik Stekelenburg

08.02.2022 16:55

Hoi Paul, fijn dat je kritisch bent mbt het corona verhaal, da's helemaal goed wat mij betreft. De kritiek die je hier uit is echter volkomen misplaatst. Ga eerst het boek eens lezen, zou ik zeggen.

paul

09.02.2022 16:37

Erik, mag ik uit jouw opmerking concluderen dat wat er op die website staat totaal iets anders is dan wat er in het boek staat?
Graag inhoudelijke tegenargumenten.

Annemiek Schep

08.02.2022 14:10

Super mooie kritiek Paul. Jij weet zo mooi de puntjes op de I te zetten en de vraagtekens goed te formuleren. Helemaal met jou eens. Hoop dat veel mensen je block zullen lezen.

Boudewijn

19.05.2022 16:33

Maar zich dan ook eerst zelf werkelojk in de materie te verdiepen en dan pas hun oordeel te vormen. Het is te makkelijk om zo oppervlakkig iets af te schieten zonder zelf de antwoorden te zoeken.

Meest recente reacties

20.10 | 08:01

Ik word er zo depressief van als ik dit soort dingen lees... Weer iemand met een platform die de zwakke geesten probeert te beinvloeden met belachelijke complot theorieën... Triest hoor. Schaam je.

10.10 | 15:03

Precies wat ik voelde, resoneert volledig. Ik kan het niet onderbouwen. Een niet pluis gevoel bevestigd

10.10 | 14:01

Paul is een echte communistenhater! Niets mee doen redactie anders neem ik geen abonnement!

10.10 | 11:45

Dankjewel Paul voor je zo goed verwoorde brief aan de redactie van de andere krant. Ik ben het zo 100% met je eens. Ik hoop dar de redactie er iets mee doet. Ik zie die Bob de Wit een wolf in schaapsk

Deel deze pagina