Society 4.0 Deel III - DE VERLEIDING

Maart 2023


1: In-leiding

Waargaat het over?


2: Ver-leiding

Een hele rij verleidelijke citaten van Society 4.0


3: Mis-leiding

Ikleg de citaten onder het vergrootglas


4: Uit-leiding

enige suggesties om de ideologie te beoordelen.

Het leidend principe: Marxisme.


5: De terugkeer-leiding
1: DE INLEIDING


Mooi geschreven, hè, die tekst op het plaatje! klinkt goed! Maar is het wel zo mooi als voorgesteld wordt?

Nu heb ik al eerder kritiek geuit op de teksten van Bob de Wit: zie mijnblog:

https://www.paulsbrieven.nl/451724910


In dit derde blog over Society 4.0 wil ik ingaan op de verhullende abstracte begrippen, en wat daar werkelijk achter schuil gaat. En wat niet gezegd wordt. Dat is schokkend.


2: DE VERLEIDING

Hoe verleid je mensen? Met mooie woorden:


Door de euwen heen is de mensheid telkenmale voor de gek gehouden, belazerd, en in een fuik terechtgekomen van geweld, dictatuur en overheersing: Precies het tegenovergestelde van wat al die ideologien en religies met mooie woorden opschrijven. Want hoe is het gesteld met het Christendom? (kruistochten? Cooperatie met de Nazi's, de inquisite. enz.). Hoe is het met de Islam? Het buddhisme? En de collectivistische ideeen: feodalisme, (Nationaal-)Socialisme,fascisme, communisme, democratie? En vooral het communisme (Marxisme) is in dit betoog van belang.


Alle politieke ideologiën beweren altijd dat zij het voor de mens beter zulllen maken in deze wereld: welvaart, gezondheid, huisvesting,veiligheid, gelijkheid, broederschap, vrede enz.


Mooie woorden of zinnen, maar waarvan de betekenis en de definitie nooit wordt gegeven. En waarbij NOOIT uitgelegd zal worden HOE dit ideaal te bereiken is. De mensen vragen er niet eens naar! Mooie woorden en abstracte begrippen die de mensen verleiden.


En nu is er een nieuwe loot ontstaan aan deze ideologische boom: Society4.0 van Prof. dr. Bob de Wit, hoogleraar aan de Universiteit van Nijenrode.

En aangezien er niets nieuws onder de zon is, is dit betoog erop gericht om de ware aard van deze "loot" te belichten.


3: MISLEIDING


Wij zijn zo gewend zijn aan deze mooie begrippen (gelijkheid, gelijkwaardig, welvaaart, vrede, harmonie, gemeenschap) dat als je er vraagtekens bij zet, men gelijk in de verdediging schiet. Wil je dat dan niet? Ja, natuurlijk wil ik dat! Natuurlijk wil ik het paradijs op aarde! Wie niet?


WIE NIET !!!

Er zijn mensen die dat niet willen. Of misschien beter gezegd: die dat niet voor een ander willen. Maar wel voor zichzelf. Hun idee van "paradijs" is echt een totaal andere dan de meeste mensen op aarde wensen. Deze zielen (als zij al een ziel hebben) gebruiken wel de eerder genoemde mooie woorden, maar verhullen wat voor doel zij hebben.

Zijn er dan geen integere mensen die oprecht deze "boodschap" willen verkondigen? Ja, zeker, maar je ziet ten eerste, dat zij weinig tot geen succes hebben en ten tweede dat de woorden door anderen (later) misbruikt worden.

Het gaat er om dat deze woorden GEEN betekenis hebben als je niet concreet gaat vragen: "Wat bedoel je daar nu mee?" En nergens wordt er een definitie gegeven.


Hier volgen een aantal citaten uit de kronieken van society 4. 0 en zijn adepten. Alles, maar dan ook alles is doordrenkt van abstracte begrippen, om dat te illustreren heb ik véél citaten hier weergegeven! Even doorbijten!


citaten:

* "We doen dat door het aanbieden van leerprogramma’s ter bevordering van een individueel en collectief leerproces beginnend bij het intrinsieke van de mens ..."

* "Het bouwen aan de eenheid in de samenwerking is waar ONE voor (be)staat .."

* "Hoe gaan we om met resterende sporen van Mens 3.0, bij anderen en natuurlijk ook bij onszelf?"

* "Mens 4.0 volgens de oprichtingsakte van Society 4.0..."

* "Fight, flight & freeze vs. feel, face & faith."

* "Ziel zijn, lichaam hebben; verbinding vanuit één Bron.."

* "Eén-zijn in gelijkwaardigheid en diversiteit.."

* "Essentie en potentie: de werkelijkheid lezen, de waarheid zien.."

* "Een nieuwe houding naar geld..."

* "Het model van bahá’í-consultatie als tool voor collectief waarheidsonderzoek en besluitvorming in eenheid..."

* "Het bahá’í-model van consultatie is een vorm van collectieve waarheidsvinding en besluitvorming."

   "Casuïstiekvanuit de regio’s:.."

* "Bouwen vanuit één-zijn: eenheid van visie en handelen; nieuwe gedragspatronen aanleren.."

* "Omgaan met conflict door ego, macht, status, geld, wantrouwen, vooroordelen, uitsluiting enz."

* "De lerende Regiocoöperatie.."

* cooperatie -

 1: samen eigenaar

 2; samen besturen of controleren van bestuur

 citaat: Het efficiënt en effectief organiseren van de interne democratie is bij grotere coöperaties overigens soms nog wel een uitdaging, waar door schaalvergroting (fusies!) en ‘verzakelijking’ (‘marktgerichtheid’) de solidariteit en ledenbetrokkenheid in de oorspronkelijke beleving onder druk is komen te staan.

 3: gebruikers genieten voordeel, - naar rato van gebruik - en niet van investering..!!!

* Nieuwe ontwikkeling:

* Deze coöperatievevorm bundelt niet producenten met één product/markt als ‘verbinder’, maar bundelt bewoners en ondernemers op  basis van gezamenlijk gedeelde behoeften binnen één geografisch domein.

* "behoefte samenwerking"

* Als we energie lokaal/regionaal allemaal samen goed en betaalbaar kunnen organiseren,

* ..In de noodzaak en kracht van collectief handelen ligt de sleutel tot de opbouw van het nieuwe..

* Onder één verbonden democratisch-ondernemende structuur hangen dan diverse ondernemingen van,....

* CooperatieBommelerwaar:

* Op deze manier worden allen – rijk en arm – naar rato van de energieafname coöperatief mede-eigenaar, en niet de één (met geld om te investeren) ten koste van de ander (met geldtekort, maar wel met een energiebehoefte op wiens transactie de één winst maakt).

* Bommelerwaar kent bovendien een solidariteitsfonds waarin ‘rijkeren’ een deelbonus beschikbaar kunnen stellen voor anderen met energiearmoede

* Statutair is zij verbonden aan ‘universele coöperatieve waarden’ van onder andere rechtvaardigheid en (mede)menselijkheid, en ze is gericht op het algemeen maatschappelijk (gebieds)belang

* .....worden vrijstellingen verkregen die normaliter verleend worden aan overheden (staatssteun) en bedrijven (mededinging)

* ...Met een integrale gebiedsaanpak, coöperatief georganiseerde participatie van alle betrokkenen in het gebied, en evenwichtige   belangenafweging en functietoedeling kan de...

* Horizontale governanceverbindingen worden zo gemaakt met publieke en privatepartijen aanwezig in en relevant voor het gebied.

* Bahais dragen op basis van vrijwilligheid bij aan het algemeen goed middels een vastpercentage van hun surplusinkomen boven hun noodzakelijke uitgaven, geheel naar eigen inschatting, maar vreugdevol. Rijkere huishoudens/regio’s ondersteunen zo de ontwikkeling in regio’s met tekorten

* Het is evident dat een “Samenleving 4.0” niet vorm zal krijgen door “Mens 3.0”...

* Het leerbaar maken van de nieuwe ‘Mens 4.0’ ziet men als een belangrijk onderdeel van de vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan leren samenwerken inplaats van concurreren als de natuurlijkste en meest logische optie.

* dromen (toekomst)

* Eén omgeving, ingezamenlijk burgereigendom, waarbinnen ‘alle’ (burger)initiatieven in het algemeen belang voor de oplossing(en) van tal van maatschappelijke uitdagingen

* ‘VerenigdeRegio’s van de Wereld’: verankering van een wereldomspannend netwerk van regionale democratische economieën binnen een mondiaal handvest.

* zwakten van cooperatie:

* Ontbreken van één gemakkelijk financieel te waarderen kenmerk (winst/ aandelenkoers) bemoeilijkt eenvoudige sturing.

* Moeten meenemen van mogelijk onvoldoende geïnformeerde en/of onwelwillende deelnemers bij vitale besluitvorming

* Bedreigingen:

* Deelnemers (mogelijk ook op bestuurlijk niveau) die met een onvoldoende coöperatievehouding de opbouw vertragen.


Enige docenten van Society 4.0 hebben een geloofs-relatie met de Bahá'i,zoals uit een paar vorige citaten blijkt, waarom is mij onbekend, maar reden genoeg om toch ook van dit geloof een paar citaten tegeven.


SHARMEL-SHEIKH, Egypte, 25 november 2022 – In hun bijdragen aan dediscussies op de COP27-klimaattop, die nu ten einde is, hebben deafgevaardigden van de Bahá’í International Community (BIC) denadruk gelegd op een cruciaal idee: als de mensheid de tallozeklimaatproblemen waarmee het wordt geconfronteerd wil oplossen,moeten de naties van de wereld overeenstemming bereiken over deessentiëleleidende principesdie de relatie tussen de samenleving en de natuurlijke wereldhervormen.


Een bahá’íaanvaardt de goddelijkeautoriteit vande Báb en Bahá’u’lláh en van deze benoemde opvolgers.

Noot:"opvolgers" zijn: zoon en kleinzoon van de oprichter., een familie-business dus: bloedlijnen: pfr!)


Een aantal steekwoorden in deze citaten zet ik hierbij op een rij:


"collectiefleerproces"; "resterende sporen van mens 3.0"; "één zijn - diversiteit" ;"essentie en potentie"; "een nieuwe houding"; "besluitvorming in eenheid"; "collectieve waarheidsvinding"; "eenheid van visie en handelen"; "gedragspatronen aanleren"; "sameneigenaar"; "samen besturen"; "naar rato van gebruik- en niet investering"; "gezamenlijk gedeelde behoeften"; "één geografisch domein"; "collectiefhandelen"; "één ...democratische ... structuur"; "naar rato van energieafname"; "universele cooperatieve waarden"; "integrale gebiedsaanpak"; "cooperatief georganiseerde participatie van alle betrokkenen"; "governanceverbindingen"; "leerbaar maken"; "gezamenlijk burgereigendom"; "algemeen belang"; "regionaal ...binnen een mondiaal handvest"; "onwelwillende deelnemers"; "onvoldoende cooperatieve houding"


Zo! hoe komen wij uit dit moeras van vage begrippen?


4: DE UITLEIDING


1; Mooie woorden

Mijn insteek is dat als je mooie woorden gebruikt en die niet toelicht of concreet maakt het altijd gaat om een ideologie die niemand wil: En dat idee heeft altijd te maken met de aantasting van de vrijheid van het individu.


Woorden als: gezamenlijk, integraal, collectief, samen, eenheid, algemeen belang, cooperatief, delen, enz. zijn niet nieuw, ook al lijkt dat zo. Hun historie gaat terug naar vele filosofen, met als ankerpunt Karl Marx. De schrijver die het oude paradigma feodalisme in een nieuw jasje heeft gestoken. En daarmee communisme en (nationaal-) socialisme populair heeft gemaakt.


Herinner u dat Marx in zijn communistisch manifest dit centraal geplaatst heeft:

"Everyone according to his abilities, to everyone according to his needs"

"Van ieder naar zijn bekwaamheid, náár ieder naar zijn behoefte."


In essentie komt het hierop neer:

Jij werkt naar jouw vermogen/ bekwaamheid en dat werk levert geld op. Dan is er een ander die behoeftes heeft en die mag dan van jouw geld die behoeftes vervullen. Die heeft dus recht op jouw "opbrengst", maar zelf heb je daar GEEN recht op.


Dat daarmee iedere vorm van initiatief, groei en ontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt, is daarvan een logisch gevolg: Een bezoeker merkte op dat de  mensen in de D.D.R (Oost-Duitsland) "grijs" waren. Helemaal grijs: geen levenslust, niets.


U begrijpt dat zo een systeem (overheveling) nooit vrijwillig gekozen zal worden. En daar is de staat dan voor om de opbrengst (de buit), "eerlijk en rechtvaardig" te verdelen. Wie vindt dit eenmooi idee? De behoeftigen, de armen. De massa. De onwetenden. En natuurlijk de politici. Wie vindt dit géén goed idee? De mensen, die werken, produceren, die weten...


Het ideale doel van het communisme is GELIJKHEID. Die heb je maar op twee manieren: als je dood bent of als je totaal in de armoede leeft. En daar heb je ook het doel en de wens van een ieder die het collectivisme aanhangt: dood en armoede. Geloof je het niet? Kijknaar de geschiedenis!


Zullen mensen hier ooit vrijwillig voor kiezen? Nee, en dus creeer je een ideologie met mooie woorden -


1- om zo te verhullen wat je echte doelstelling is: Een totale dictatuur waar iedereen gelijk is: Lees: George Orwell: 1984 en Boerderij der dieren!

 

Hayek schreef het al: "Als er gelijkheid is, is er geen vrijheid. Als er vrijheid is is er geen gelijkheid".


De kern is dat je niet vrijwillig jouw verdiende geld (jouw eigendom) overhevelt naar een ander (persoon of instelling) maar dat dat GEDWONGEN gebeurt. Jij hebt dan ook geen eigendomsrechten meer. ("You own nothting")


Solidair zijn is in wezen het helpen van een ander op vrijwillige basis: Nu is de definitie verandert (Newspeak) in: Het helpen van een ander op basis van dwang. Met andere woorden: jij kan niet meer kiezen wie jij wel of niet wilt helpen. Dat doet een ander voor je: De STAAT, de"weldoener".


De essentie dat jij niet zelf mag beslissen en dat een ander jouw geld mag opeisen, ofwel mag afpakken, is een zekere basis van onrecht en afgunst tussen mensen. Het genereert haat tussen mensen. Een haat die er niet was. Is dit de bedoeling?


2:  Democratie; De grote verleider

De nadruk ligt hier op het collectivisme, in tegenstelling to het individualisme. Collectivisme gaat uit van het idee dat de groep (he tcollectief) boven het individu gaat. Het individualisme gaat uit dat het individu als basisgeldt voor het samen-leven.


Het hele spectrum van collectivisme: Socialisme, communisme, nationaal-socialisme, zijn doorspekt met het woord democratie. Het grote toverwoord om mensen aan zich te binden. Is dat immers niet ieders wens, om mede-zeggenschap (participatie) te hebben in alles wat er gebeurt? Dat is toch immers ieders droom! Dan komt er pas echt vrede! Dan beslissen wij samen over alles! "Samen" is ook het sleutelwoord bij Society 4.0.


Wat is democratie? Mooi woord! Maar in essentie is het de stem van de meerderheid. En wat is de meerderheid? Dat is 50+1 (50 van de 100stemmen + 1). Wat gebeurt er met de minderheid? Die 49!


En hoe komt het dat de samenleving met de meeste propaganda voor de democratie de meest autoritaire staat heeft en de minst "democratische" bestuurslaag? (noot: let op dat het referendum is afgeschaft, over vetorecht of concensus zwijgen we maar!).


En hier begint het subtiele spel van hoe je de democratie inricht. De strategie is om in woorden (propaganda) de democratie een warm hart toe te dragen en het ook uitdrukkelijk in het partijprogramma op te nemen en tegelijkertijd de organisatie van de samenleving zo in te richten dat iedere echte vorm van inspraak in de kiem wordt gesmoord.


Een van de belangrijkste methoden hiervoor is het raden-communisme.


Stap 1: Je richt de organisatie top-down in; Het lijkt bottom-up, maar is het niet, immers je begint onderaan, met kleine groepen: kolchoze (collectieve boerderijen), regio-raad, arbeidsraad, cooperatie, jeugdafdeling, seniorenraad, middenstanders, boeren, studenten, enz., maar deze zijn niet onafhankelijk, maar zij leggen verantwoording af aan een andere groep waar zij onder vallen (lees: ondergeschikt aan zijn). Zo krijg je een piramide met "kringen" aan de onderkant het gewone volk, de "arbeider, de boer, enz" en aan de bovenkant de "partijleiding", die toevallig ook de dienst uitmaakt bij de staat.


Stap 2: Hoe ga je nu IN deze (relatief) kleine groep de "democratie"toepassen? Hoe reguleer je (tegengestelde) wensen, belangen en behoeftes binnen het colllectief? Hoe stuur je de uitkomst in de gewenste richting, want het in natuurlijk NIET de bedoeling dat een meerderheid zou zeggen: wij stappen uit dit overlegorgaan, of wi jstappen uit deze raad, of wij stappen uit de cooperatie..DAT moet natuurlijk voorkomen worden anders valt de piramide als eenkaartenhuis in elkaar. Hoewel dat natuurlijk niet benoemd zal worden, zijn al deze groepen (cooperaties) een "Hotel California"; Je kan er wel ín, maar nooit uit.


Vervolgens zorg je voor verdeeldheid: Dan kunnen zij samen geen vuist maken.Ten tweede dat de minderheid niet in opstand komt en ten derde dat via "democratische" weg de agenda bepaald wordt. En ten vierde dat er angst is.


Er zal altijd een bestuur moeten zijn (anders wordt het een zooitje!) en het bestuur zal vervolgens bepalen wat er besproken gaat worden. Mocht iemand in de groep iets anders willen, dan merkt de voorzitter op, "dat dat nu niet op de agenda staat", of "dat dat nu niet opportuun is". Of wat voor excuus ook. Zal de groep protesteren? Waar het om gaat is dat je door bureaucratische regels en een bestuur die gehoorzaam is aan de laag boven hen, altijd het democratische proces kan AANSTUREN, en in de praktijk wordt de wil van de leider uitgevoerd, terwijl de propaganda machine roept dat het"uit het volk komt", dat het "demokratisch tot stand is gekomen", enz.


Zorg dat er altijd angst is: controleer de mensen, bepaal hoeveel ze verdienen, wat ze uitgeven, met wie ze contact hebben, waar ze naar toe gaan en maak daar een aantekening van. Vroeger op hun "conduite-staat" en spoedig via de credit-score op jouw smartphone. Dat dit een verkapte politie-taak is, dat weet iedereen,maar uit angst zal men zwijgen: Gestapo, STASI, Securitate, CIA, KGB, NCTV (Nationale Commissie Terrorisme bestrijding), Cheka, enz.

Swedish Social Democratic Workers' Party

NSDAP:National Socialist democratis arbeiters partei

DDR:Deutsche Demokratische Republik.


Lijkt de cooperatieve gedachte van Society 4.0 niet verdacht veel op het raden-communisme? Wat is de hierachische opbouw van de cooperaties anders dan een vervanging van de staat?


Hoedan ook, iedereen trapt er weer in laat zich verleiden door mooie slogans, prachtige vergezichten, grote idealen.


In society 4.0 wordt geschreven over de regio-cooperatie. Wat is dat anders dan de "15 minuten steden" (smart City, Tri-State) van de WEF? Agenda 2030 dus. Die nu al uitgerold wordt in Engeland. En waar je niet in en uit mag. En wat is dat anders dan de Ghetto's, die er overal zijn? Zoals in WO II, het Joodse Ghetto van Warschau b.v..


De bovenstaande ideeen van het collectivisme, waar ook Society 4.0 op gebaseerd is. (overigens een spin-off van het WEF (World Economic Forum), werken niet en zijn bedoeld om het volk in het gareel te brengen. Welk gareel wordt je niet verteld. Maar niemand zal vrijwillig in dat gareel lopen.


Er zullen altijd tegengestelde belangen zijn. Het idee dat je de mens kan veranderen (omvormen van "mens 3.0 naar mens 4.0") is niet alleen een illusie, het is een gevaarlijke richting naar een "Übermensch" gedachte. Een gedachte van waanzinnige psychopathen.

Wij kunnen wel streven naar harmonie, liefde en vrede. En daarvoor hoeven wij helemaal geen methodes toe te passen van indoctrinatie, mindcontrol, gaslighting , chip(!), zodat wij ons dan gaan gedragen zoals gewenst. Al eeuwen geprobeerd, nooit gelukt. De natuur van de mens veranderen kan niet en is ongewenst. En waarom zou je die willen veranderen? Om in het syteem te passen? Of gaan wij uit van de goddelijke creatie en kijken wij wat de mens in essentie nodig heeft om te groeien? Vrijheid natuurlijk! Een woord dat nergens bij society 4.0 genoemd wordt.5: De terugvoer-leiding


Ik stel voor dat wij teruggaan naar de fundamentele regels die essentieel zijn om samen-leven mogelijk te maken.

Regels, die wij allemaal min of meer kennnen en er naar leven, maar die door "onze" politici én door Society 4.0 NOOIT genoemd worden.


Onze wereld is een wereld van de vrije-wil. VRIJHEID!

Wij mogen onze eigen beslissingen nemen. Niemand, maar dan ook niemand mag ons afhouden van onze wilsbeschikking. Wij zijn souvereine wezens..

Ofwel: Niet doden, niet stelen, niet dwingen.(niet liegen). Dat is alles!


De enige beperking is de vrijheid van de ander.


In de grondwet van de VS is dit verankerd:

Het recht op leven: De mens is vrij en autonoom: Niemand mag het leven van een ander belemmeren.

Het recht op vrijheid: Vrijheid is de afwezigheid van dwang. Niemand mag een ander dwingen ( art 3:33 BW)

Het recht op eigendom. (want als ik niet mijzelf bezit, wie dan wel?). Dan is het recht op leven niet mogelijk.

Het streven naar geluk: Een ieder mag zijn leven zo inrichten als hij dat wil.


In Nederland hebben wij de grondwet. Er is de UVRM (universeleverklaring van de mens.)

DAT is de waarborg van de minderheid. De waarborg dat de "democratie": de dictatuur van de meerderheid, niet ontaard in de vervolging of onderdrukking vande minderheid. U dus!

Overigens:de kleinste minderheid is het individu! En als je dus de indviduele rechten van de mens niet respecteert, dan respecteer je niemand meer.


Dat samen-leven begint al bij jezelf. Vervolgens met een partner, kinderen, ouders, buren, vrienden...en zo breidt deze groep zich uit. Maar of ze nu groot is of klein, bovenstaande regels zijn het fundament om samen te leven.


Als je deze fundamentele regels niet benoemt, wat voor verborgen doelstelling heb je dan?


Ik hoop met dit epistel licht geworpen te hebben op een thema dat letterlijk van levensbelang is.


Paulvdf Rikmans

maart 2023


ps: voor een reactie kunt u terecht bij contact elders op de website


Addendum:


Bronnen:

- Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

- Nieuwsbrief Society 4.0 juli 2022 - Column van Onno van Bekkum

- CDV_2021_04_17_vanBekkum-Receptuur-cooperatieve-samenleving.pdf

- Introboek Society40.pdf (WW = S4.0)

- ONE-Cooperatie-U.A.-Preambule2022.pdf

- ONE-Workshop-5-6-november.pdf

- society4_introboek.doc

- Acte van oprichting ONE cooperatie U.A

- Bahaï-in-regiogids-hoofdstuk9-Leren-en-Onwikkelen.pdf

- Baháulláh-De-Verborgen-Woorden.doc

- Baháulláh-Tafelen-van-Baháulláh-20200801.docx

- onecoop.nl

- https://economytransformers.nl/

- transitiereizen.nl


*"Van ieder naar zijn vermogen, naar ieder naar zijn behoefte"


Voor een brilliant exposé wat daar de consquenties van zijn, kan ik u aanraden de 10 pagina te lezen, vanaf pag 772 uit het boek: De krachtvan Atlantis geschreven door Ayn Rand.


*1

Er zal direct gereageerd worden met de vraag: hoe zit het dan met dezwakkeren in de samenleving? De mensen met een handicap b.v.? Het korte antwoord is: De mens is van nature solidair. En weet dat wij met zijn allen samen-leven (Niemand is een eilandje op zichzelf) en dus zal er hulp gegeven worden. Wat zich in de communistische/socialistische ideologie afspeelt is van een geheel andere orde: Daarin wordt je gedwongen om jouw "meerwaarde" af te staan aan een ander. Een ander die niet per se hulpbehoevend is, maar gewoon de eis mag stellen om hem te ondersteunen, want: hij heeft die behoefte.

Iemand die jij niet kent, en waar jij geen binding mee hebt, en waar jijgrote twijfels hebt of dat geld wel goed besteed wordt. Kijk maar eens hoeveel parasieten er in een samenleving zijn. En dan heb ik hetniet over echte hulp behoevenden, maar over de institutionalisering van de claim op iemand anders product: parasieten om dat zij veel meer vragen dan wat hun (vrije-markt) waarde zou zijn: politici, deurwaarders, verzekeraars, ambtenaren, overheidsdiensten, enz.
Een voorbeeld afkomstig van de website: transitiereizen.

Een plaatje hoe je iets kan demoniseren: Schilder je vijand af als buitengewoon ongungstig en schilder dan jouw favoriete model af met zeer lovende woorden.

Merkwaardig toch, dat iedereen (in vrijheid) kiest voor dat "verschrikkelijke" idee van de markteconomie (kapitalisme). En dat tot nu toe niemand vrijwillig heeft gekozen voor de illusie van de gemeenschapseconomie!


Merk op dat het woord markteconomie of kapitalisme op de website NIET gedefinieerd wordt. Alsof dat niet nodig is ...                                                                              Bron:Mike van Leeuwen: Ken uw recht.


Aanbevolen literatuur

George Orwell: 1984

Aldous Huxley: Heerlijke Nieuwe Wereld (Brave New World)

Ayn Rand: De Kracht van Atlantis (Atlas Shrugged)

Frank van Dun: De Utopie van de Mensenrechten.

Marcel Messing: Worden wij Wakker?

Peter Toonen: Opgesloten in een Piramide

B.Izar: De macht van de Onzichtbare Bankiers

Janneke Monshouwer: Trump, Grondwet en Wereld

Etienne de la Boétie: Vrijwillige slavernij

Frederic Bastiat: De wet

Ludwig von Mises: Het menselijk Handelen (Human Action)

Friedrich Hayek: Law, Legislation and Liberty

Murray Rothbard, Lysander Spooner zie ook: mises.org


XXXX